Gạch lát nền Cotto Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series Ngói màu tráng men Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series
Quan hệ cổ đông

Viglacera Hà nội Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 28 tháng 03 năm 2014, tại Nhà máy Vigl;acera Yên Phong, Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn; Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam, nguyênTổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera đồng thời là  Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội Đinh Quang Huy, Trưởng ban kiểm soát Công ty Ngô Thị Reo cùng các Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban lãnh đạo Công ty và 55 Cổ đông đại diện được ủy quyền đại diện tương ứng với 2.539.247 cổ phần.

Các nội dung trong khuôn khổ đại hội gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Thảo luận Cổ đông và thông qua Nghị quyết đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó TGĐ Tổng Công ty Viglacera, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Viglacera Hà nội nhấn mạnh: “Trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, để đảm bảo SXKD có hiệu quả cần phải chú trọng đầu tư chiều sâu vào các giải pháp công nghệ và thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu thị trường, thị trường là yếu tố quyết định sự phát triển của Công ty. Cùng với việc phát triển nguồn nhân lực, vấn đề KHCN sẽ được TCT chú trọng hỗ trợ các đơn vị triển khai mạnh mẽ nhằm đưa ra các giải pháp, thống nhất các bước thực hiện các đề tài khoa học, áp dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất tại các đơn vị sản xuất trong nhóm Gạch ốp lát....”.

Tại Đại hội với sự nhất trí cao của các Đại biểu, Ông Nguyễn Quảng Nam-Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty  với số phiếu tán thành 55/55 phiếu bầu đại diện cho cổ đông tương ứng với 2.539.247 cổ phần.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí cao của Đại biểu dự Hội nghị với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2013

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình đại hội Cổ đông về công tác chỉ đạo điều hành năm 2013 và những giải pháp lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể về công tác SXKD năm 2014 của Công ty

4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013

5. Thông qua việc thay đổi bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ năm 2014

7.Thông qua kế hoạch SCBD định kỳ năm 2014

8. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và thưởng điều hành năm 2014

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

10. Công bố thông tin về các hoạt động SXKD của Công ty.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội:

Giải thưởng