Gạch lát nền Cotto Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series Ngói màu tráng men Gạch sân vườn - R Series Gạch sân vườn Ceramic - S Series
Quan hệ cổ đông

Báo cáo của HĐQT năm 2016 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017

 

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

———————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————————————

Số:         /VIH-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2017

  

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội.

 

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

1. Tình hình chung:

           Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam bởi những vấn đề nội tại vẫn ngổn ngang, trong khi kinh tế quốc tế diễn biến ngày một bất thường...

Trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục khó khăn, rủi ro nhiều, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chứa đựng nhiều thách thức khi ổn định kinh tế chưa bền vững, phục hồi không đều, tăng trưởng dựa nhiều vào khu vực FDI.

Mặt khác, vào đúng thời điểm Việt Nam đẩy mạnh tiến trình hội nhập đến mức sâu sắc thì cục diện kinh tế chính trị quốc tế diễn ra những điều ngoài ý muốn. Trước mắt, nó sẽ làm tăng tính bất định, và chỉ riêng điều đó đã tác động tiêu cực đế việc đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng…

Năm 2016 lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng là công nghiệp chế tạo, gắn với xuất khẩu từ khu vực FDI. Một lĩnh vực nữa cũng giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng năm qua là xây dựng. Đây là ngành có hệ số kéo đối với các ngành kinh tế khác là khá cao, nó liên quan đến 2 lĩnh vực rất quan trọng là kết cấu hạ tầng BĐS và vật liệu xây dựng.

Vì vậy, đứng trước đà tăng trưởng thuận lợi của nền kinh tế cùng với sự hỗ trợ của Tổng công ty Viglacera- CTCP và các đơn vị bao tiêu sản phẩm đầu ra, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã tự tin đứng vững trên thị trường, sản xuất ổn định, đưa ra thị trường các sản phẩm đáp ứng được thị hiếu và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, lành mạnh công tác tài chính, vận hành tài chính thông suốt đáp ứng như nhu cầu vốn lưu động cho sản xuất và vốn trung dài dài cho công tác đầu tư chiều sâu vào sản xuất.

Kết quả năm 2016, Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

 

TT

Các chỉ tiêu

ĐVT

KH2016

TH2016

SS TH-KH 2016 (%)

1

Lợi nhuận trước thuế

 

2.000

28.518

1.426

 

- Lợi nhuận từ SXKD trong kỳ

 

30.000

30.502

102

 

- Xử lý tài chính các vấn đề tồn tại cũ

 

-28.000

-1.984

 

2

Khấu hao cơ bản TSCĐ

trđ

11.204

10.879

97

3

Lao động bình quân

người

396

396

100

4

Thu nhập bình quân

ngđ/ng/thg

8.400

8.955

107


3. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đó tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

* 04 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm tiếp theo;

* 03 phiên họp bất thường: vay vốn trung hạn, ngắn hạn các Ngân hàng phục vụ công tác tài chính của Công ty;

 * 20 phiên họp bất thường: Phê duyệt phương án, quyết toán bảo dưỡng sửa chữa lớn, thông qua quy chế đấu thầu vật tư, nguyên vật liệu đầu vào; Phê duyệt dự toán, quyết toán đầu tư; tăng tài sản cố định, phê duyệt kế hoạch tổng bảo dưỡng định kỳ, kế hoạch khởi động sản xuất, các nội dung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh...;

*  02 phiên họp thường kỳ: Thành lập Hội đồng kiểm kê và xử lý kiểm kê;

*  01 phiên họp thường kỳ: Thông qua chương trình, nội dung và các vấn đề liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đó triệu tập và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

4. Công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong năm 2016 Công ty đã thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật và đạt hiệu quả tốt thể hiện qua tình hình sản xuất ổn định của cả 2 Nhà máy trong năm 2016, giảm thời gian dừng sản xuất do sự cố, thay khuôn, mẫu sản phẩm.

  II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch 2017

1

Sản lượng SX

m2

6.500.000

2

Sản lượng tiêu thụ

m2

6.500.000

3

Doanh thu thuần

trđ

363.000

4

Lợi nhuận trước thuế từ SXKD

trđ

31.000

5

Khấu hao cơ bản

trđ

11.300

6

Thu nhập bình quân

trđ/ng/thg

8.600

  II. Giải pháp thực hiện:

Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2017, cụ thể như sau:

1.Triển khai và phê duyệt nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 của các đơn vị phù hợp với chiến lược chung của Tổng công ty.

2. Chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình, nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty.

3. Chỉ đạo SXKD:

- Nhất trí với các giải pháp mà Ban giám đốc đã xây dựng.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, giám sát, đánh giá hiệu quả bảo dưỡng sửa chữa, công tác đầu tư.

- Hội đồng quản trị thực hiện ký giao khoán các chỉ tiêu kế hoạch với Ban điều hành.

4. Công tác đầu tư:

Đồng ý chủ trương và giao cho Ban giám đốc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Nhà nước ban hành, trình Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên Tổng công ty Viglacera- CTCP phê duyệt từng hạng mục theo quy định trong Quy chế tài chính:

4.1 Đầu tư máy móc thiết bị đơn lẻ:

-         Máy nghiền 40 tấn tại Nhà máy Viglacera Hải Dương;

-         Bơm piston YP250 tại Nhà máy Viglacera Hải Dương;

-         Silo chứa bột 80m2 tại Nhà máy Viglacera Yên Phong;

-         Xe xúc đào W300 tại Nhà máy Viglacera Yên Phong;

-         Máy hút bụi tại Nhà máy Viglacera Yên Phong

-         Bơm piston YP250 tại Nhà máy Viglacera Yên Phong;

4.2 Đầu tư cải tạo, bổ sung dây chuyền sản xuất gạch bán sứ công suất 2,5 triệu m2/ năm tại Nhà máy Viglacera Yên Phong- Công ty cổ phần Viglacera Hà nội.

5 Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ:

5.1 Mục đích phát hành tăng vốn:

5.2.1 Thông tin tóm tắt về đợt phát hành:

a. Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hà nội

b. Mã cổ phiếu: VIH

c. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

d. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ  phiếu

e. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.800.000 cổ phiếu

f. Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.800.000 cổ phiếu

g. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng)

h. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

i. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng)

j. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)

k. Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định.

          Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định chính thức

  5.2.2    Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu

-       Số lượng phát hành: 2.800.000 cổ phần (Hai triệu cổ phần)

-       Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng)

-       Phương án xử lý cổ phiếu dôi dư: số cổ phần không được bán hết sẽ được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để bán tiếp  nhưng với giá không thấp hơn giá bán cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành (không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần).

-       Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

5.2.3     Cam kết lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

6. Dự kiến mức thưởng Ban điều hành:

Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình và xin ý kiến Tổng Công ty Viglacera- CTCP thưởng ban điều hành 50% phần lợi nhuận vượt sau thuế nếu lợi nhuận trước thuế năm 2017 vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ thông thông qua và không còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

8. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

9. Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerahanoi.com.vn

10. Công tác khác:

           Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Tổng công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

- Cổ đông Công ty;

- Lưu HĐQT, VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Tuấn

Giải thưởng